Introductie


Dit document beschrijft de diensten die aangeboden worden en welke financiële transacties nodig zijn om deze diensten te verkrijgen. Bovendien beschrijft het welke handelingen niet toegelaten zijn. Deze legale aspecten te buiten gelaten, zullen we steeds ons deel van deze overeenkomst naleven op de beste manier mogelijk en dit op een eerlijke en rechtvaardige wijze. Wij zullen u dan ook, binnen onze mogelijkheden, steeds de best mogelijke support verlenen. In ruil vragen wij van u dat u stipt de voorwaarden volgt, beschreven in deze overeenkomst. Gebruik maken van de diensten van Colani betekent automatisch dat u zich akkoord verklaart met de regels beschreven in deze Algemene Voorwaarden en dat u deze regels ook begrijpt, respecteert en aanvaardt. De Algemene Voorwaarden zijn er om onze klanten en gebruikers een duidelijk inzicht te geven van wat Colani van hen verwacht bij het gebruik van onze diensten. Alle gebruikers van Colani (alle gebruikers: zowel klanten als andere personen die zich toegang verschaffen tot een account van Colani) moeten zich houden aan onze Algemene Voorwaarden.

Het Bedrijf

Colani, vanaf dit punt ook vermeld als "het bedrijf", levert virtuele webhosting aan gebruikers. Elke klant is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account zowel door hemzelf als door derden. Het bedrag dat betaald wordt voor de te leveren diensten is duidelijk afgesproken tijdens de aanvraag van de dienst. Colani kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die u of uw bedrijf zou lijden. Colani geeft geen enkele garantie, van eender welke aard, op geleverde diensten. Colani kan niet aansprakelijk gesteld worden voor slecht werkende servers of onderbrekingen in zijn diensten veroorzaakt door, maar niet gelimiteerd tot, bijvoorbeeld verkeerd gebruik van de dienst, vandalisme, diefstal, onderbroken telefoonverkeer, internetonderbrekingen, menselijke fouten, extreme weercondities of eender welke gebeurtenis die niet voorzien kon worden. Colani is in alle omstandigheden niet verantwoordelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks geleden wordt. Op geen enkele manier kan de klant schade recupereren bij het bedrijf. De koper van het produkt is verantwoordelijk voor het gebruik ervan en schade voortvloeiend uit misbruik of overgebruik zal worden aangerekend. Alle betalingen gebeurd aan Colani zijn niet terugvorderbaar.

We steunen de niet gecensureerde golf van informatie en ideeën op het internet en daarom, onder normale omstandigheden, controleert het bedrijf dan ook niet actief de accounts van klanten. Daarom ook oefenen we geen controle uit op de inhoud van een website, emailverkeer, nieuwsgroepen, of ander materiaal ontstaan of bereikbaar via of op onze diensten, met uitzondering van websites waarvan Colani denkt dat ze in overtreding kunnen zijn met de Algemene Voorwaarden. Het bedrijf behoudt zich het recht, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, alle materiaal te verwijderen dat volgens onze persoonlijke indrukken illegaal lijkt, ons medeplichtig zouden kunnen maken aan overtredingen of die in overtreding zouden zijn met deze Algemene Voorwaarden. Colani zal steeds meewerken met wettelijke overheden en/of derde partijen in onderzoeken naar mogelijk verdachte zaken, criminele feiten of overtredingen van het civiele recht. Overtredingen van de Algemene Voorwaarden zullen resulteren in het opschorten of beeindigen van uw account en/of nemen van andere wettelijke actie's en dit zonder enig voorafgaandelijk bericht.

De Dienst

Lopende hostingcontracten worden automatisch verlengd indien de klant niet minimum 2 maanden voor het verlopen van het hostingcontract te kennen geeft de overeenkomst na de lopende periode te willen stopzetten. Deze periode van 2 maanden is belangrijk omdat domeinnamen rond die periode automatisch worden verlengd en dit proces onomkeerbaar is. Concreet: indien de klant wenst dat het huidige contract gewoon wordt verlengd hoeft hij geen actie te ondernemen, de hosting en de domeinnaam worden dan automatisch verlengd en de klant ontvangt hiervoor een factuur. Indien de klant echter na de huidige hostingperiode het contract niet wenst te verlengen, dient hij dat minstens 2 maanden voorafgaand aan het einde van de contractperiode kenbaar te maken via het formulier dat terug te vinden is op http://www.colani.nl

Alle bestellingen zijn bindend zodra de klant een factuur ontvangt voor de dienstverlening. Annulaties van bestellingen door de klant zijn mogelijk, doch hiervoor worden 10 euro administratiekosten in rekening gebracht indien reeds een factuur werd aangemaakt. Indien reeds een (of meerdere) domeinnaam (of -namen) werd geregistreerd zullen ook deze kosten worden doorgerekend aan de klant bij annulatie van de bestelling.

Er zijn geen terugbetalingen mogelijk van reeds betaalde sommen. Alle betalingen zijn eigendom van Colani. Voortdurende problemen met betalingen kunnen aanleiding geven tot beëindiging van uw contract. In ruil voor deze betalingen krijgt u recht op het gebruik van de aan u toegemeten ruimte op onze server en technische support in kwesties die te maken hebben met de server. Bij wijziging van informatie betreffende uw persoon of bedrijf (adresgegevens, emailadressen, telefoonnummers) zal u steeds Colani hieromtrent informeren. Colani kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van nalatigheid vanwege de klant. De aanvrager bevestigt dat de aard van de te leveren diensten duidelijk aan hem gecommuniceerd werden. De klant begrijpt dat het bedrijf zijn prijzen kan wijzigen naargelang het bedrijf dit nodig acht om de dienstverlening, de diensten en support op eenzelfde peil te houden. Een verkregen promotioneel aanbod is slechts éénmaal geldig en wordt niet automatisch verlengd na de duurtijd van het afgesloten contract. Diensten die onderbroken werden door laattijdige betaling zijn het bedrijf een reactivatie som schuldig van 15 €. Alle diensten zullen onderbroken worden op de datum dat het contract afloopt. De klant die zijn account wil heropenen is het bedrijf een bedrag van 15 € schuldig. Bedragen die niet geïnd kunnen worden door Colani kunnen door het bedrijf overgegeven worden aan een externe firma. Indien dit gebeurt zijn alle extra kosten voor de klant en bent u ons een administratiekost van 50 € schuldig. Geen enkele betaling aan Colani is vatbaar voor terugbetaling, ongeacht de looptijd van het contract en betaalde sommen. Foutieve transacties of betalingen moeten steeds gemeld worden binnen de 30 dagen dat het voorval plaatsvond. Het bedrijf behoudt het recht om tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of laattijdige betaling van aangerekende sommen. Dit houdt niet in dat hierdoor de gevraagde sommen niet betaald dienen te worden.

Indien de klant weigert te betalen behoudt Colani zich het recht voor het account onmiddellijk te sluiten en een schadevergoeding te eisen. Deze bestaat uit de door Colani reeds gemaakte kosten + eventuele nalatigheidsintresten. Deze schadevergoeding zal desnoods via gerechterlijke weg gevorderd worden.

Colani stelt alles in het werk om de klant een goede algemene en technische support (onder meer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) te verlenen en dit 7 dagen op 7. Wij limiteren onze technische support tot zaken die te maken hebben met de fysieke kanten van uw virtuele webhosting en de server. De klant begrijpt dat het bedrijf geen support kan verlenen voor specifieke applicaties zoals cgi programmatie, html, php of eender welke andere toepassing. Controleer steeds eerst de helpfiles bij vele applicaties aanwezig, daar vindt u vaak de oplossing voor uw problemen.

De klant begrijpt dat voor een aantal zaken Colani beroep moet doen op externe firma's. Colani kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor nalatigheid, fouten en schade veroorzaakt door deze bedrijven.

Uw Account

We doen niet aan routinematig controleren van accounts, uitgezonderd voor metingen van het gebruik van het systeem en het aanmaken van rekeningen. Alhoewel, in onze pogingen om op het internet een goed voorbeeld te stellen, we wel gepast zullen reageren indien we op de hoogte zijn van misbruik van onze diensten. Het is verboden onze servers te gebruiken voor het publiceren van materiaal, van welke het bedrijf vindt, naar eigen mening en goeddunken, dat onwettelijk is, onfatsoenlijk of verwerpelijk. Met 'materiaal' worden alle mogelijke vormen van communicatie bedoeld, inclusief beschrijvingen, graphics (waaronder foto's, tekeningen, images, logos, enz...), programma's, files, video-opnames en geluidsopnames. Colani hanteert hierover een zeer stricte policy. Bij een schending van één van de regels uit onze Algemene Voorwaarden op een account van Colani, hebben wij het recht om uw account stop te zetten en dit zonder voorafgaand bericht. We geven er de voorkeur aan eerst onze klanten te adviseren bij overtredingen, foutief gedrag en elke andere vorm van correctie die nodig is, maar bij ernstige overtredingen van de Algemene Voorwaarden zal dit leiden tot onmiddelijke stopzetting van onze diensten. Indien we, om welke reden dan ook, niet bij machte zijn deze politiek uit te voeren, geeft dit niet het recht om overtredingen op onze Algemene Voorwaarden te begaan. Als klant van Colani moet u uw verantwoordelijkheid tegenover het internet opnemen. Indien u vragen heeft over onze regels, contacteer dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Domeinnamen

Alle nieuwe webhostingaccounts met nieuw te registreren domeinnamen zullen verwerkt worden binnen de 24 uur. Door onvoorziene omstandigheden kan dit oplopen tot 2 werkdagen.

Voor nieuwe webhostingaccounts waar een domein dient verhuisd te worden van een andere provider naar Colani wordt een minimum periode van drie (3) werkdagen voorzien. In sommige gevallen kan dit oplopen tot zestig (60) dagen. Door de soms moeilijke (buiten de wil van het bedrijf om) en soms niet te voorspellen omstandigheden waarin een verhuis plaatsvindt kan het bedrijf geen enkele garantie geven betreft de tijdsspanne dat een verhuis zal duren. Als de domeinnaamhouder de procedure stopzet tijdens de verhuis, zijn alle reeds betaalde bedragen eigendom van Colani. De aanvrager van een verhuis van een domein is verantwoordelijk voor de gegevens vermeld tijdens de aanvraag van de verhuis van het domein en weet dat deze gegevens moeten overeenkomen met de originele gegevens van het domein. Indien deze gegevens niet meer kloppen dient de klant deze eerst in orde te brengen bij de registrar waar het domein geregistreerd staat of een transfer aan te vragen in plaats van een verhuis. Kosten die voortvloeien uit het verstrekken van verkeerde informatie zullen aangerekend worden aan de klant.

Gedrag van Klanten

Volgende zaken zijn absoluut verboden en overtredingen op onze Algemene Voorwaarden :

 1. Verzenden van ongevraagde commerciële of bulkmailings naar eender welke partij voor eender welke reden die al of niet eindigen in een klacht. Doe niet mee aan SPAM.
 2. Toegang of poging tot toegang verschaffen tot een computer, server of netwerk waar u geen toelating voor heeft. Doe niet mee aan pogingen tot hacken of defacen.
 3. Verspreiden of beschikbaar maken op eender welke manier aan eender welke partij van eigendom of materiaal waarvoor u toestemming nodig hebt om te verkopen of te verdelen, als u deze niet hebt.
 4. Verspreiden van WAREZ.
 5. RIAA/MPAA IP overtredingen.
 6. Opslagen, verzenden, creëren of plaatsen van foto's of afbeeldingen, realistisch of niet, van mensen onder de 18 jaar, of de suggestie scheppen dat deze mensen onder de 18 zijn, in een erotische of pornografische context of de suggestie willen scheppen hiervan. Kinderpornografie is absoluut verboden.
 7. Vervalsen van email headers of TCP/IP packet headers.
 8. Verspreiden van virussen, trojans, wormen of het begaan (of poging tot) van een DOS attack (denial of service attack) tegen eender welke computer, netwerk, of individuele persoon.
 9. Overtredingen tegen het verspreiden van software of producten met copyrights, trademarks of beschermende rechten.
 10. Het hosten van IRC servers, War Bots/X-DCC, bouncers is niet toegelaten, ook Shell hosting is niet mogelijk op onze servers.
 11. Op onze virtuele hosting is het niet toegelaten om games te draaien (zoals bv. Halflife, Quake, enz...), zoals eveneens programma's die een hoog CPU-verbruik hebben en het streamen van audio- en/of videofiles niet toegelaten zijn.
 12. Op onze virtuele hosting is het niet toegelaten om zaken als Kazaa of Edonkey te gebruiken vanwege de hoge bandbreedte vereisten. Virtuele hosting is gedeelde hosting zodoende dat dit effect heeft op andere klanten. P2P programma's zijn niet toegestaan.
 13. Indien u het slachtoffer word van een DDOS aanval heeft het bedrijf het recht uw account tijdelijk stop te zetten om de aanval te beperken. Indien blijkt dat u zelf deze DDOS attack heeft veroorzaakt kan uw account geannuleerd of beëindigd worden en eventuele kosten zullen u aangerekend worden.
 14. Geen enkele dienst van Colani mag gebruikt worden voor illegale doeleinden, het aanmoedigen van illegale aktiviteiten of het steunen ervan. Colani behoudt het recht om samen te werken met de wettelijke overheden en/of benadeelde partijen in het onderzoek naar een mogelijk misdrijf.
 15. Gebruik van de diensten van het bedrijf om eender soort materiaal te verzenden of te publiceren (via e-mail, uploading, plaatsen of elke andere manier) dat bedreigend overkomt of aanzet tot fysiek geweld of beschadiging van goederen of die de bedoeling hebben personen of groepen te intimideren is verboden.
 16. Gebruik van de diensten van Colani om op frauduleuze wijze aanbiedingen aan anderen te doen, zaken te verkopen, diensten aan te bieden, kettingbrieven te versturen of aan te bieden of elke mogelijke vorm van financiele oplichterij zoals op "pyramide" gebaseerde producten en spellen is verboden.
 17. Het is verboden informatie omtrent identiteit nodig voor de diensten van Colani te wijzigen, verwijderen of toe te voegen in een poging om te misleiden en/of bedrog te plegen. Het is tevens verboden zich voor te doen als een andere identiteit of andere informatie te gebruiken die misleidend is voor de diensten van Colani. Het gebruik van nicknamen of bijnamen valt niet onder deze regel.
 18. Het massaal versturen met kwaadaardige bedoelingen van email en/of nieuwsberichten om een andere persoon zijn elektronisch mailverkeer te verstoren is ten strengste verboden.
 19. Colani heeft een zero tolerantie wat betreft het gebruik van zijn netwerk voor het posten van boodschappen of commerciele advertenties, die in overtreding zijn met de regels, reglementen, FAQ of charter van een nieuwsgroep of mailing lijst.
 20. Het gebruik van de diensten van Colani om eender welk materiaal te verspreiden (email, webruimte, uploading, posten of elke andere manier) dat ingaat tegen de principes van eender welk copyright, trademark, patent, zakengeheim of ander eigendomsrecht van een derde partij inclusief, maar niet gelimiteerd tot, het zonder toelating kopieren van materiaal met een copyright, het digitaliseren en verspreiden van foto's uit magazines, boeken of andere bronnen met copyright en het zonder toelating verspreiden van software met copyright. Distributie of posten van eender welk beschermd materiaal zal niet toegelaten worden.
 21. Het gebruik van de diensten van Colani om gegevens te verzamelen, of een poging daartoe, over derde partijen zonder hun medeweten of toelating is niet toegestaan..
 22. Het gebruik van de diensten van Colani voor elke activiteit welke resulteert in het bemoeilijken van andere personen of systemen om gebruik te maken van de diensten van Colani of het internet. Inbegrepen zijn ook de genaamde Denial of Service Attacks (DDOS aanvallen) tegen andere netwerken of hosters of individuele gebruikers. Storen of onderbreken van andere gebruikers, diensten of materiaal is verboden. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid om veilig om te springen met zijn account en gegevens. Een klant mag nooit, actief of inactief, anderen toelaten zijn account bij Colani te gebruiken voor illegale of niet toegelaten activiteiten. Een klant mag nooit, door actieve of niet actieve deelname, zijn account zo openstellen of configureren dat derde partijen de mogelijkheid zouden hebben om het netwerk van Colani te gebruiken voor illegale of niet toegelaten aktiviteiten. Ongeauthoriseerde toegang en/of gebruik door een ander bedrijf of individueel en/of gebruik door een ander computersysteem van de diensten van Colani leidt tot een onmiddelijke stopzetting van het account. Colani zal niet toelaten dat een klant probeert toegang te krijgen tot de accounts van anderen of poogt om beveiligingen te doorbreken, al dan niet of deze acties wel of geen schade toebrengen door bijvoorbeeld verlies aan data.
 23. Het bewust anders voorstellen of misleiden door een schrijven of activiteit met de bedoeling dat de persoon die deze ontvangt hierop reageert is verboden.
 24. Het verspreiden van software met de bedoeling schade te veroorzaken aan personen, data en/of computersystemen is verboden. Zulke acties zullen leiden tot onmiddelijke beeindiging van de account bij Colani.
 25. Gebruik van software of elk ander apparaat dat mogelijk het netwerk van Colani, al dan niet tijdelijk, schade zou kunnen toebrengen of een onderbreking of vertragingen van de diensten van Colani zou kunnen veroorzaken tijdens het gebruik van een account van Colani, bv. pingen, leidt tot een onmiddellijke beëindiging van deze account.
 26. Klanten van Colani zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke activiteit van derden, gebruik makend van hun account, die in overtreding zijn met de richtlijnen in onze Algemene Voorwaarden.
 27. Colani laat geen filesharing toe in welke vorm dan ook, zoals, maar niet gelimiteerd tot, films, muziek, images en software. Het massaal downloaden van files zou de server te zwaar belasten waardoor andere klanten hinder zouden kunnen ondervinden. Een virtuele account word gedeeld met andere gebruikers. Dit soort sites hoort niet thuis op een virtuele account. Hostingaccounts waarop dit materiaal gevonden wordt zullen geannuleerd worden en deze stopzetting geeft geen recht op terugbetaling.

Alle scripts en programma's die een hoge CPU veroorzaken zijn ten strengste verboden op onze servers. Het gaat hier onder meer om IRC-bots (tevens verboden om de veiligheid op de servers te waarborgen), maar ook om bepaalde games zoals 'Criminals'. Dit laatste spel heeft in het verleden al meermaals tot zware problemen geleid op de servers, waardoor deze slecht of zelfs helemaal niet meer bereikbaar waren. Accounts waarop dit script wordt aangetroffen zullen dan ook noodgedwongen tijdelijk gesloten worden om de optimale performance van de servers te garanderen. Mocht u twijfelen aan bepaalde scripts, neem dan gerust vooraf even contact met ons op.

Elke overtreding van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in een schadevergoeding betaalbaar aan Colani van minimum 250 € per klacht en/of tot stopzetting en beëindiging van uw account en dit zonder terugbetaling van reeds betaalde sommen.

De klant gaat akkoord dat bij overtredingen op deze Algemene Voorwaarden Colani het recht heeft persoonlijke gegevens van de klant vrij te geven aan wettelijke overheden en dit zonder toestemming voorafgaand aan de gebruiker.

De klant begrijpt, door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, dat Colani bij een overtreding op deze Algemene Voorwaarden het recht heeft zijn account dadelijk te schorsen en/of stop te zetten en dit zonder voorafgaande verwittiging aan de klant en zonder recht op terugbetaling van reeds betaalde sommen.

Veiligheid

De klant is verantwoordelijk voor elk misbruik van zijn account, ook al is dit misbruik gepleegd door een vriend, familielid, gast of werknemer. Daarom is het aangeraden de nodige stappen te ondernemen dat anderen zich geen ongecontroleerde toegang kunnen verschaffen tot uw account. Draag daarom zorg voor uw gegevens. Verder mag u niet uw account gebruiken om veiligheidsmaatregelen te doorbreken van een ander account of ongeoorloofde toegang te verschaffen tot eender welk netwerk of server.

 • Uw paswoord geeft u toegang tot uw account. Het is uw verantwoordelijkheid om dit paswoord veilig te bewaren.
 • Het delen van uw paswoord en accounttoegang met andere gebruikers is verboden. U moet de nodige stappen nemen om te verhinderen dat anderen uw account kunnen gebruiken omdat u als klant verantwoordelijk gesteld word voor dat gebruik.
 • Pogingen om andere klanten hun accountpaswoord te achterhalen zijn verboden en resulteren mogelijk in de beeindiging van onze service aan u.
 • U moet de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen om te voorkomen of te minimaliseren dat anderen ongeoorloofd uw account kunnen misbruiken.
 • U mag niet proberen om in te loggen of een veiligheidsmaatregel te doorbreken op eender welke ander netwerk, server, host of account. Inclusief, maar niet gelimiteerd tot, zich toegang verstrekken tot data die niet bedoeld is voor u, het inloggen of zich toegang verstrekken tot een account of server waar u niet expliciet de toelating voor gekregen heeft of het testen van de veiligheid van andere netwerken. Gebruik of verspreiden van materiaal ontworpen om veiligheid te doorbreken en/of zich toegang te verschaffen is verboden. Voorbeelden van dit 'materiaal' zijn, echter niet gelimiteerd tot, software die paswoorden aanmaakt, cracking tools of software die tracht netwerken te testen.
 • U mag geen poging ondernemen om opzettelijk diensten te bemoeilijken bij eender welke andere gebruiker, hoster of netwerk. Het pogen tot of het uitvoeren van een Denial of Service Attacks (DOS aanval) is uitdrukkelijk verboden. Eveneens niet toegelaten zijn, en niet gelimiteerd tot, 'flooden' van netwerken of emailboxen, pogingen om een service te overbelasten en pogingen om een host te laten crashen.
 • Gebruikers de de veiligheidsregels overtreden stellen zich bloot aan mogelijke gerechtelijke vervolging. Colani zal volledig meewerken aan onderzoeken naar deze misdrijven en daarbij samenwerken met de bevoegde authoriteiten in het onderzoek naar verdachte activiteiten.


Netwerk en Server

Colani hostingaccounts opereren op basis van gedeelde bronnen. Overmatig gebruik of misbruik van ons netwerk of server door één klant kan een negatieve impact hebben op alle andere klanten. Foutief of overmatig gebruik of misbruik van ons netwerk en onze diensten welke leiden tot een daling van de kwaliteit van onze diensten is absoluut verboden door deze Algemene Voorwaarden en kan leiden tot onmiddelijke beëindiging van uw account. Het is verboden om onze bronnen te overbelasten, inclusief CPU tijd, geheugen, diskruimte en sessietijden. U mag geen gebruik maken van programma's die door intensief gebruik een negatieve invloed zouden hebben op het gebruik van de server(s) door andere klanten. Colani behoudt het recht deze accounts stop te zetten of te limiteren. Sites die door hun gebruik duidelijk aantonen dat ze niet thuishoren op een virtuele webhostingaccount maar op een (virtuele) dedicated of gedeelde dedicated server zullen onmiddelijk afgesloten worden en/of een voorstel ontvangen van Colani.

De klant begrijpt dat de diensten die het bedrijf aanbiedt van die aard zijn dat ze kunnen onderbroken worden door vele redenen buiten de wil of eventuele nalatigheid van het bedrijf om en dat problemen en schade als gevolg van deze onderbrekingen moeilijk te voorzien zijn. Daarom gaat de klant akkoord dat het bedrijf nooit verantwoordelijk kan gesteld worden voor eender welke schade veroorzaakt door oorzaken die niet binnen de controle van het bedrijf liggen. De klant gaat verder ermee akkoord dat het bedrijf zijn verantwoordelijk voor schade door nalatigheid, in alle gevallen, zonder enige uitzondering, nooit hoger kan zijn dan het bedrag betaald door de klant voor die periode dat de schade zich voordeed. In geen enkel geval en zonder enige uitzondering kan het bedrijf veranwoordelijk gesteld worden voor, directe of indirecte, schade en/of verlies.

Webruimte en Dataverkeer

Wij leveren u het dataverkeer zoals afgesproken tijdens het aanvragen van uw account. Per eenheid bandbreedte hierboven betaalt u een standaard bedrag. Websites die door hun extreem hoog dataverkeer of CPU gebruik niet thuishoren op een virtueel webhostingaccount en door hun overgebruik schade kunnen toebrengen aan andere klanten en de performantie van de server, kunnen op eender welk tijdstip, zonder enige voorafgaande verwittiging afgesloten worden en hun account beeindigd zien. Accounts die boven de 30 GB dataverkeer per maand gebruiken, evenals accounts die een lager verbruik hebben maar door de aard van hun site de server te zwaar belasten en daardoor andere klanten beperken, zich houdend aan de regels in de Algemene Voorwaarden, horen niet thuis op een virtuele account. Klanten in deze situatie zullen van Colani een gepast voorstel ontvangen. Indien zij niet ingaan op dit voorstel heeft Colani heeft het recht deze account stop te zetten, op te schorten of definitief te annuleren en dit zonder terugbetaling van reeds betaalde sommen.

De klant gaat akkoord dat zowel de bandbreedte en webruimte niet zijn limiet zal overschrijden zoals afgesproken bij zijn bestelling en omschreven in de Algemene Voorwaarden. Colani monitort dit verbruik en heeft het recht te corrigeren indien klanten het overeengekomen verbruik niet respecteren. Corrigerende actie's kunnen zijn: aanrekenen van extra bedragen, tijdelijke schorsing van de account tot stopzetting en finale beeindiging van de account. Deze acties worden per geval bekeken en afgehandeld met de oplossing die het bedrijf in elk individueel geval het beste vind. Als het bedrijf acties neemt die verband houden met dataverkeer en webruimte heeft de klant geen recht op enige terugbetaling van reeds betaalde sommen.

Belangrijk :

Colani behoudt zich het recht om uw account en ook verdere zakenrelaties met u te beëindigen voor eender welke geschikte reden op eender welk tijdstip. Over deze beslissing is geen verdere discussie mogelijk. Er is geen terugbetaling mogelijk van betaalde sommen. Als u via ons een hostingaccount heeft besteld, waarvan later blijkt dat wij niet geschikt zijn voor het hosten van uw site, behouden wij tevens het recht uw account te beeindigen. Houd er rekening mee dat Colani virtuele hosting aanbied. Dit is gedeelde hosting op één server. Het kan niet zijn dat één klant alle mogelijkheden van de server uitput en hiermee andere gebruikers benadeelt.

Elke overtreding van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in een schadevergoeding betaalbaar aan Colani van minimum 250 € per klacht en/of tot stopzetting en beeindiging van uw account en dit zonder terugbetaling van reeds betaalde sommen.

Graag aandacht voor het feit dat we beseffen dat sommige van de overtredingen hierboven beschreven onvrijwillig gebeuren of het gevolg zijn van niet door de klant goedgekeurde toegang op uw account door derden. We zullen ons best doen om ieder geval apart te beoordelen en dit met gezond verstand te behandelen rekening houdend met de technische en sociale gevolgen van de situatie.

Het bedrijf behoudt zich het recht de regels in deze AUP elk moment te kunnen wijzigen indien zij dit nodig acht in het belang van het bedrijf en dit zonder notificatie aan de klant. De klant begrijpt dat wijzigingen in de Algemene Voorwaarden door het bedrijf geen grond kan zijn voor vroegtijdige contractontbinding of niet-betaling.

Colani behoudt het recht om de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te kunnen wijzigen of aan te passen indien het bedrijf dit nodig acht, op eender welk tijdstip en in eender welke manier.

MELDING VAN OVERTREDINGEN OP ONZE AUP

Colani vraagt dat éénieder die vermoedt dat er een overtreding begaan is op onze Algemene Voorwaarden deze informatie meldt aan ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Comment

@ MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam